MIGRANTE Ontario Youth

Advancing the rights and welfare of Filipino youth

Mensahe ng Migrante Ontario Youth sa burol ni Juana Tejada, Marso 15, 2009

Posted by anakbayantoronto on March 16, 2009

(English translation provided below.)

Mensahe ng Migrante Ontario Youth sa burol ni Juana Tejada
Marso 15, 2009

Si Juana Tejada sa salu-salo para ipagdiwang ang tagumpay ng kampanya para sa kanyang permanent resident status.

Si Juana Tejada sa salu-salo para ipagdiwang ang tagumpay ng kampanya para sa kanyang permanent resident status.

Ngayong gabi, nais ipaabot ng Migrante Ontario Youth  ang aming taos-pusong pakikiramay kay Kuya Noli Azada – asawa ni Juana – at sa pamilya ni Juana.  Ikinalulungkot namin ang kanyang pagpanaw, ngunit ipinagpupugay namin ang kanyang buhay.

Bilang bahagi ng Migrante Ontario, nagkaroon kami ng pagkakataong makilahok sa pakikipaglaban ni Juana para sa kanyang permanent resident status sa Canada.  Nagsilbi siyang malaking inspirasyon sa amin dahil sa kanyang tapang na tumindig, hindi lamang para sa sarili niyang karapatan, kundi para rin sa mga ibang caregiver na tulad niya.

Nakita namin kay Juana ang larawan ng mga nanay ng mga kabataang migrante, na lumabas ng bansa para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak; ng mga ate, na nangibang-bayan upang tulungan ang mga kapatid; at ng aming mga kapwa kabataan, tulad ng mga bagong gradweyt pa lamang, na walang mahanap na trabaho sa atin kaya pumunta na lang sa ibang bansa. Nakita namin sa katauhan niya ang tiyaga at tapang ng maraming caregiver na nakikipagsapalaran sa ibang bansa alang-alang sa mga mahal sa buhay.

Para sa mga kabataang anak ng mga migranteng nasa Live-in Caregiver Program, marami ring hirap ang kailangang harapin tulad ng matagal na pagkakahiwalay sa kanilang mga magulang, pagsasanay sa bagong sitwasyon pagdating dito, at mga sistemikong problema tulad ng rasismo sa paaralan, trabaho at sa kanilang mga komunidad.

Kaya nauunawaan namin sa Migrante Ontario Youth na ang pakikibaka ng mga kabataang migrante ay hindi kaiba sa pakikibaka ng mga migranteng manggagawa.  Ito ay ang pakikibaka ng mga Pilipinong napipilitang lumuwas ng bansa dahil hindi tayo kayang suportahan ng ating sariling gubyerno, at siya namang pinakikinabangan ng mga mayayamang bansa tulad ng Canada na nangangailangan ng murang paggawa.

Dahil dito, ipagpapatuloy namin at lalo pang paiigtingin ang pag-oorganisa para sa kabutihan at kapakanan ng ating mga kababayan at para sa ganap na pagbabago sa sariling nating bansa.  Sa partikular, makikilahok kami sa kampanya para sa pagpapatupad ng Juana Tejada Law.

Wala man sa ating mga kamay ang pagkakasakit at pagkamatay ni Juana, nasa atin ang pasya na sundin ang kanyang halimbawa at ilaan ang natitirang mga araw ng ating buhay sa isang makabuluhang tunguhin – ang pakikipaglaban para sa isang lipunang nagbibigay-halaga sa mga mamamayang lumulikha ng yaman nito, isang lipunan kung saan hindi na kailangang magkahiwa-hiwalay ang mga pamilya para lamang mabuhay.

Mabuhay ang alaala ni Juana Tejada!  Mabuhay ang mga caregiver!  Mabuhay ang migranteng manggagawang Pilipino!
* * *

Migrante Ontario Youth’s message delivered at the wake of Juana Tejada
March 15, 2009

Migrante Ontario Youth member at the rally demanding permanent resident status for Juana, held in front of the Citizenship and Immigration office in Etobicoke on June 27, 2008, Juana's 39th birthday

Migrante Ontario Youth member at the rally demanding permanent resident status for Juana, held in front of the Citizenship and Immigration office in Etobicoke on June 27, 2008, Juana's 39th birthday

Tonight, Migrante Ontario Youth extends our heartfelt sympathies to Kuya Noli Azada – husband of Juana – and to Juana’s family.  We grieve her passing, but we also celebrate her life.

As part of Migrante Ontario, we had the chance to participate in Juana’s struggle to obtain permanent resident status in Canada.  She was a huge inspiration to us because of her courage, not only to stand up for her own rights, but for those of other caregivers like her.

We saw in Juana the image of many mothers of migrant youth, who left the Philippines to give their children a better future; of older sisters who went abroad to help their younger siblings; and of our fellow youth, like recent graduates, who cannot find work in the Philippines and therefore decide to go to other countries.  We saw in Juana the perseverance and courage of many caregivers who take risks in other countries for the sake of their loved ones.

For youth who are children of migrants under the Live-in Caregiver Program, there are also many challenges to face, such as years of separation from their parents, adjusting to a new situation once they arrive here, and systemic problems like racism in schools, work or in their communities.

This is why we in Migrante Ontario Youth understand the the struggle of migrant youth is one with the struggle of migrant workers. It is the struggle of Filipinos who are forced to leave their homeland because our own government cannot support us, and on the other hand it is we who are taken advantage of by wealthy countries like Canada which need cheap labour.

Because of this, we will continue and intensify our organizing work for the rights and welfare of our fellow Filipinos and for genuine change in our motherland.  In particular, we will participate in the campaign for the passage of the Juana Tejada Law.

The illness and subsequent death of Juana may have been beyond our control, but we have the power to decide to follow Juana’s example and dedicate the rest of our lives to a worthy cause – the struggle for a society that values the people who create its wealth, a society where families no longer need to be torn apart in order to survive.

Long live the memory of Juana Tejada!  Long live caregivers!  Long live Filipino migrant workers!

* * *

Above photos taken from Migrante Ontario photo gallery:
http://picasaweb.google.com/migrante.ontario/

More photos of the Juana Tejada campaign by Alex Felipe:
http://www.flickr.com/photos/alex_felipe/sets/72157605729778847/

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: